Новини от Югозападна България!|четвъртък, май 24, 2018
Вие разглеждате Home » Кюстендил » Предстои обществено обсъждане на проекто- бюджета на община Кюстендил

Предстои обществено обсъждане на проекто- бюджета на община Кюстендил 

obshtina_kustendil_2

Предстои приемането на бюджета на Община Кюстендил за 2016 година и средносрочната бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г. Кметът на общината кани гражданите на общественото обсъждане на проекта за бюджет на община Кюстендил за 2016г. Обсъждането ще се проведе на 08.01.2016г. (петък) от 17,00 часа в залата на общината.

30 551 000 лв са предвидените разходи в проекто – бюджета на община Кюстендил за 2016 г. Предвидените собствени приходи са в рамките на 13 026 000 лв.Проекто-бюджета в частта на собствените приходи е направен на базата на прогноза за реализираните приходи към 31.12.2015 г., анализ на събираемостта и е съобразен с изменения в законодателството. В проекто-бюджета за 2016 г. се предвижда увеличение в сравнение със началния план за 2015 година с 828 хил.лв. Увеличението в постъпленията от данъчни приходи при непроменени размери на ставките на местните данъци от 2008 г. до момента, се дължи главно на предприети сериозни мерки от страна на общинска администрация за повишаване на събираемостта на местните данъци.

Предвидени средства за капиталови разходи са 1 904 803 лв.
В частта на местните дейности и проекта на Поименен списък с капиталовите разходи, проекто-бюджета на община Кюстендил за 2016 г. е разработен на база предвиждания по приходната и разходна части от второстепенните разпоредители с бюджет, директорите на дирекции и началниците на отдели в Общинската администрация.

Добави коментар