Новини от Югозападна България!|вторник, май 22, 2018
Вие разглеждате Home » Благоевград » Община Благоевград обявява обществена поръчка за оборудване на детски градини и ясли

Община Благоевград обявява обществена поръчка за оборудване на детски градини и ясли 

blagoevgrad ob6tina

Община Благоевград обявява възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП, за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на дълготрайни материални активи и стопански инвентар за детските градини и детските ясли на община Благоевград по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 Доставка на абсорбатори, печки, пекарни, електрически помпи, съгласно Приложение №1; Обособена позиция №2 Доставка на компютри, съгласно Приложение №2”.

Публичната покана за възлагане на обществената поръчка е публикувана в Регистъра на обществените поръчки към Агенция по обществени поръчки гр. София и на профила на купувача на електронния сайт на Община Благоевград www.blgmun.com на 08.12.2015 г.

Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за извършване на доставката, предмет на настоящата обществена поръчка, е в размер до 24921.00 (двадесет и четири хиляди деветстотин двадесет и един) лева без ДДС осигурен финансов ресурс от възложителя, който не може да се надвишава.

Критерият за оценка в настоящата поръчка е ”икономически най-изгодна оферта”.

Показателите за оценка на предложенията и начинът на определяне на тежестта им в комплексната оценка се извършва на база: Коф. = К1 + К2, където:

К1 – Предложена цена – Максимална тежест – 60

К2 – Срок за изпълнение на поръчката – Максимална тежест – 40

Оферти за участие се подават в деловодството на община Благоевград в срок до 17:30 ч. на 16.12.2015 г.

Офертите ще бъдат отворени на 17.12.2015 г. от 10.00 ч. в Зала 101 в сградата на Община Благоевград, пл. “Георги Измирлиев” №1, гр. Благоевград.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участници и/или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на изискванията за достъп до сградата.

Добави коментар