Новини от Югозападна България!|четвъртък, май 24, 2018
Вие разглеждате Home » Благоевград » Общество » Покана от кмета на община Сатовча д-р Арбен Мименов

Покана от кмета на община Сатовча д-р Арбен Мименов 

satov4a

Кмета на община Сатовча д-р Арбен Мименов има удоволствието да покани представители на местната власт, стопанския сектор (регистри­рани земеделски произ­водители, регистрирани тютюнопроизводители.

Еднолични търговци, юридически лица по смисъла на Търговския закон) и нестопанския сектор (Сдружения с нестопанска цел. Учи­лищни настоятелства

Читалищни настоятел­ства, Фондации и други) на подготвителна среща за създаване на парт­ньорство на територи­ята на община Сатовча за прилагане на Водено от общността местно развитие. Срещата ще се проведе на 18.11.2015г. от 10:00 часа в залата на общински съвет в село Сатовча.

На срещата ще бъде представена подробна информация за Програмата за развитие на селските райони (2014 – 2020) и в частност за подхода ЛИДЕР и прилагането му в България, реда и условията за разработване и подаване на проект за финансиране по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дей­ности” на мярка 19 „Водено от общността местно развитие”. Каним всич­ки заинтересовани страни от община Сатовча да се включат в обсъждани­ята по създаването на партньорство и набелязването на основните стъпки за създаване на МИГ и Стратегия за местно развитие.

От изключителна важност е да се излъчат представители, които офи­циално да представляват интересите на заинтересованите страни в партньорството.

Допълнителна информация относно ПРСР, ЛИДЕР и създаването на МИГ може да се намери на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните.

Добави коментар